Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

  GIỚI THIỆU PHÂN HỆ
  LỊCH CÔNG TÁC VÀ LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO  PHẦN A. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỊCH  Tải tài liệu

  I. GIỚI THIỆU

  1.  Mục đích
  2.  Đối tượng
  3.  Phạm vi

  II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỊCH

  1.  Nhập lịch
  1.1.  Đăng nhập
  1.2.  Đăng ký lịch công tác
  1.3.  Đăng ký lịch lãnh đạo

  2.  Duyệt lịch
  2.1.  Đăng nhập
  2.2.  Duyệt lịch công tác
  2.3.  Duyệt lịch lãnh đạo

  3.  Xem lịch
  3.1.  Xem lịch trên máy tính
  3.2.  Xem lịch trên màn hình LCD  III. HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ LỊCH

  1.  Đăng nhập quyền quản trị

  2.  Tạo phòng ban và nhóm quyền
  2.1.  Tạo phòng ban
  2.2.  Tạo nhóm quyền

  3.  Tạo tài khoản và phân quyền
  3.1.  Tạo tài khoản
  3.2.  Phân quyền cho người dùng

  4.  Tạo phòng họp

  5.  Nhập nội dung cho phần hiển thị trên màn hình LCD
  5.1.  Đăng nhập
  5.2.  Tạo dòng chữ chạy trên LCD
  5.3.  Nhập nội dung cho các màn hình
   
  VI. KẾT LUẬN

  V. LIÊN HỆ

   PHẦN B. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG Tải tài liệu

   1. QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG
   1.1. Tạo đơn vị trong quận
   1.2. Thêm người sử dụng
   2. QUẢN LÝ DANH MỤC TÀI LIỆU
   2.1. Thêm mới danh mục tài liệu

   2.2. Sửa, xóa danh mục tài liệu

   2.3 Phân quyền cho danh mục tài liệu

    PHÀN C. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ TẠO LUỒNG  Tải tài liệu

    I. GIỚI THIỆU

    1.  Giới thiệu chung
    2. Mục đích và đối tượng sử dụng
    3.  Quy trình ví dụ mẫu
    3.1 Sơ đồ quy trình
    3.2 Mô tả quy trình
    3.3. Các thành phần khi vẽ luồng từ sơ đồ khảo sát

    II. TẠO NHÓM QUYỀN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

    1.  Thêm mới các phòng ban
    2.  Thêm mới quyền sử dụng
    3.  Thêm mới người sử dụng

    III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY TRÌNH VĂN BẢN ĐẾN

    1.  Tạo mới quy trình
    2.  Thiết lập các thuộc tính cho khung soạn thảo luồng
    3.  Lưu quy trình vào database
    4.  Thêm frame khi xử lý luồng
    5.  Thêm BeginNode
    6.  Thêm NormalNode
    7.  Thêm LinkNode
    8.  Thêm Endnode
    9.  Phân quyền cho node
    10. Thêm các trường động khi nhập liệu
    11. Bổ sung các định nghĩa cho node
    IV. TẠO VÀ CẤU HÌNH FORM HIỂN THỊ TRÊN WEB

    1.  Tạo form
    2.  Cấu hình module
    2.1.  Cấu hình module Sitemap
    2.2.  Cấu hình module iFlow

    V. KẾT LUẬN    Sản phẩm:   iCAT - AG Portal Framework / Sản phẩm đăng ký bản quyền tác giả