CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!        

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐỒNG CHÍ TÒNG THỊ PHÓNG

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY